ip đang online

AS 100%PN 0%

tài khoản đang online

AS 100%PN 0%

Server Time

2020-01-18

 • Boss Delay -/+1h

  • Kimuraku
   13:56 (01/17)
   (delay 12 giờ)phat
  • Thần Serafim
   16:33 (01/17)
   (delay 12 giờ)phat
  • Thuyền Trưởng Carui
   18:20 (01/17)
   (delay 12 giờ)Sony
  • Hải Tặc Porci
   17:53 (01/17)
   (delay 12 giờ)Sony
  • Hải T
   21:20 (01/17)
   (delay 12 giờ)buffx
  • Hải Tặc Forni
   20:53 (01/17)
   (delay 12 giờ)Sony