ip đang online

AS 33%PN 67%

tài khoản đang online

AS 33%PN 67%

Server Time

2019-10-19

 • Boss Delay -/+1h

  • Kimuraku
   22:58 (10/18)
   (delay 12 giờ)GNTửThần
  • Thần Serafim
   02:40 (10/19)
   (delay 12 giờ)GhostRider
  • Thuyền Trưởng Carui
   23:18 (10/18)
   (delay 12 giờ)GNTửThần
  • Hải Tặc Porci
   22:08 (10/18)
   (delay 12 giờ)GNTửThần
  • Hải T
   23:26 (10/18)
   (delay 12 giờ)Aneo
  • Hải Tặc Forni
   23:35 (10/18)
   (delay 12 giờ)GNTửThần