ip đang online

AS 0%PN 0%

tài khoản đang online

AS 0%PN 0%

Server Time

2020-01-28

 • Boss Delay -/+1h

  • Kimuraku
   08:46 (01/28)
   (delay 12 giờ)phat
  • Thần Serafim
   10:09 (01/28)
   (delay 12 giờ)phat
  • Thuyền Trưởng Carui
   21:52 (01/25)
   (delay 12 giờ)Sony
  • Hải Tặc Porci
   11:43 (01/22)
   (delay 12 giờ)Sony
  • Hải T
   15:45 (01/21)
   (delay 12 giờ)buffx
  • Hải Tặc Forni
   14:49 (01/21)
   (delay 12 giờ)Sony